Documents & Legal Acts

Akty prawne regulujące udzielenie wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji 

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. Un. poz. 1752 z 2020r.)- link
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2861 z 2022r.) - link
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 2813) - link

Załączniki do w/w rozporządzenia ws. pomocy publicznej (Dz.U. poz. 2861 z 2022):

 

 • Tabela 1 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług - link
 • Tabela 2 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym - link
 • Tabela 3 - Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - link
 • Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu plik .pdf- link lub wersja Word - link

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o decyzję o wsparciu na inwestycje w obszarze SSSE
(aktualizacja styczeń 2023r.):

 

Pozostałe akty prawne i dokumenty:

 

 • Objaśnienia podatkowe z dnia 6 marca 2020 r. dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - link
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link
 • Mapa obszaru zarządzanego przez Słupską SSE - link
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 28 września 2023r. - link
 • Inteligentne specjalizacje Województwa Pomorskiego - link
 • Inteligentne specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego - link
 • Inteligentne specjalizacje Województwa Wielkopolskiego - link
 • Krajowe Klastry Kluczowe - link


Plan Rozwoju Inwestycji do roku 2020 (z perspektywą do 2030) dla obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanego przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 21.02.2022  
- tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) link

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.)link

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495 z 2019r., art. 64) - link

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162 z 2018r.) - link
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.) - link

Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług - link

Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym - link

Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - link

 • Formularz wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu - tutaj
 • Lista załączników do wniosku - tutaj
 • Formularz nowego projektu inwestycyjnego - tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link

 

 • Mapa obszaru zarządzanego przez Słupską SSE - link

Jednolisty tekst ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Obwieszczenie z dnia 17 września 2020 roku (Dz. U. poz 1670 z 2020r.) - link

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link


Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link

Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 27 września 2019r. - link


Inteligentne specjalizacje Województwa Pomorskiego - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego - link

Inteligentne specjalizacje Województwa Wielkopolskiego - link
Krajowe Klastry Kluczowe - link

W momencie tworzenia w 1997 roku Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmowała grunty o powierzchni 135,87 ha, zlokalizowane w Mieście Słupsk i Gminie Słupsk. Statusem Słupskiej SSE objętych jest 910,1585 ha, na które składa się 18 podstref inwestycyjnych. Tereny objęte statusem strefy funkcjonują do dnia 31 grudnia 2026r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. 2018, poz. 1698) teren całego kraju został objęty programem Polska Strefa Inwestycji. Obszar pozostający we właściwości Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego (5 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu), zachodniopomorskiego (8 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu) oraz wielkopolskiego (1 powiat). Obszar działania Zarządzającego SSSE to zachodnia część województwa pomorskiego (NUTS 3: podregiony słupski i chojnicki), wschodnia część województwa zachodniopomorskiego (NUTS 3: podregiony koszaliński i szczecinecko-pyrzycki) oraz jeden powiat zlokalizowany na północy województwa wielkopolskiego (NUTS 3: podregion pilski).

 

Obecnie przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji na w/w obszarze mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracyWięcej na temat Polskiej Strefy Inwestycji...

 

Regulacje dotyczące funkcjonowania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - dla terenów 18 podstref (do końca 2026r.)

 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2014 poz. 1659) - link
Rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2013 poz. 836) w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2013 poz. 976),  zmiana z dnia 9 maja 2016 r. (Dz. U. Poz. 712, 2016) - link

 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2064) - link

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 158, poz. 1249) - link

 

Regulamin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 15 stycznia 2010r. - link

 

Powyżej zawarte informacje prezentujemy jedynie w celach poglądowych.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin