Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze Słupska w rozmowie z Mariuszem Blimelem dla Warsaw Business Guide/Nauka i Biznes.

Mariusz Blimel: „Myślimy globalnie i działamy lokalnie” – Panie Prezesie  jak w kontekście działalności Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  wygląda to „myślenie i działanie”?
Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A.: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. już od 20 lat prowadzi działania na rzecz rozwoju regionu Pomorza. Przez ostatnie lata rozszerzyliśmy nasze horyzonty myślenia i działania. Obraliśmy nowe  kierunki działalności, zdobyliśmy cenne doświadczenie i dziś śmiało możemy stwierdzić, iż staliśmy się znaczącym partnerem gospodarczym na terenie Pomorza. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Stąd też inicjujemy i  realizujemy szereg projektów, mających na celu m.in. rozwój przedsiębiorczości i innowacji oraz aktywizację rynku pracy. Nasze działania wybiegają też w inne regiony i poza granice, gdzie nawiązujemy współpracę i szukamy nowych inspiracji, które możemy zaszczepić lokalnie.

M.B.: Na jakich działaniach koncentrujecie się Państwo lokalnie?
M.K.: Działania Pomorskiej Agencji koncentrują się na trzech głównych obszarach. Po pierwsze od ponad 10 lat pozyskujemy fundusze unijne na realizację projektów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu. W ostatnich latach zrealizowaliśmy 24 projekty o wartości 84 mln zł. Prowadzone przez nas projekty dotyczą m.in. wsparcia rynku pracy, przeciwdziałaniu wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, wsparcia samozatrudnienia i promocji przedsiębiorczości, innowacji i nowych technologii oraz promocji inwestycyjną regionu. Staramy się objąć naszą działalnością projektową te obszary, które w naszym regionie najbardziej potrzebują wsparcia.
Po drugie od 1997 roku Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest zarządzającym Słupską Specjalna Strefą Ekonomiczną.  Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy poprzez pozyskiwanie nowych inwestycji do regionu, a co za tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy. Dziś nasi przedsiębiorcy zatrudniają na terenie strefy blisko 4000 osób, a wartość projektów inwestycyjnych wynosi ponad 1,3 mld zł. Przedsiębiorcy strefowi kooperują z wieloma firmami z różnych sektorów, stąd wydźwięk inwestycji strefowych ma głębsze znaczenie dla rozwoju gospodarki Pomorza.
Od  2012 roku weszliśmy w nowy obszar dotyczący wspierania powstawania start-upów oraz promocji powstawania innowacji i nowych technologii w ramach stworzonego przez nas Słupskiego Inkubatora Technologicznego. SIT to prestiżowy i wielofunkcyjny obiekt konferencyjno-biurowy wpierający powstawanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Jest to doskonałe miejsce dla firm, które chcą rozwijać się w atmosferze otwartości. Obecnie wychodząc na przeciw potrzebom przedsiębiorców stworzyliśmy Pracownię Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych oraz projektujemy pracownię odnawialnych źródeł energii. W ramach Słupskiego Inkubatora funkcjonuje największe i nowoczesne centrum szkoleniowo-konferencyjne na Środkowym Pomorzu, dające możliwość organizacji konferencji międzynarodowych.

M.B.: A jakie pomysły zaszczepili i zaszczepiacie Państwo lokalnie?
M.K.: Analizując potrzeby regionu oraz mieszkańców i przedsiębiorców staramy się tak prowadzić naszą działalność, aby przynosiła dużo korzyści dla możliwe jak największej grupy odbiorców. Aby zrealizować nasze pomysły, skutecznie pozyskujemy finansowanie zewnętrzne funduszy unijnych. To głownie za pomocą funduszy możemy działać lokalnie i regionalnie. Wiele prowadzonych przez nas projektów to projekty pilotażowe, wzorcowe dla innych, którzy często zaszczepiają je w innych regionach, czym staramy się także dawać innym inspiracje do działania. Ostatnio naszymi strategicznymi projektami są:„Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy”, w ramach którego oferujemy wsparcie dla 1000 osób bezrobotnych z województwa pomorskiego, gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania poprzez zastosowanie instrumentów ułatwiających mobilność geograficzną na regionalnym rynku pracy. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie pomorskim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia ma przyczynić się do lepszego zagospodarowania niewykorzystanych zasobów pracy skoncentrowanych na terenach pozametropolitalnych i wiejskich. Działania projektu oparte są również na współpracy z pracodawcami, w zakresie pozyskania wiedzy na temat ich potrzeb i oczekiwań  w stosunku do przyszłych pracowników oraz wsparcia pracodawców w pozyskaniu przeszkolonej kadry pracowniczej.
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który zapewnia profesjonalne wsparcie doradcze na temat Podmiotów Ekonomii Społecznej. Ośrodek świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze i animacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych tematem ekonomii społecznej. OWES to ośrodek, który ma wskazać alternatywę dla bezrobocia, wykluczenia społecznego i słabego rozwoju gospodarczego. Jego działania wpływają na rozwój Ekonomii Społecznej w 46 gminach objętych projektem, w tym 22 słabych strukturalnie. Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Organizacji Pozarządowych (NGO) oferujemy również bezpłatne wsparcie specjalistyczne: wsparcie księgowe, biznesowe, marketingowe i prawne. W ramach działań Ośrodka powstało 11 spółdzielni socjalnych, w których zatrudnienie znalazło ponad 70 osób – głównie osoby wykluczone społecznie, bądź zagrożone wykluczeniem. Spółdzielnie oferują szeroki zakres usług (od cateringu, marketingu, ubezpieczeń i usług artystycznych po usługi melioracyjne i porządkowe, a nawet szkoleniowe i doradcze). Dzięki wsparciu animatora i doradcy z OWESu w Słupsku Fundacja „Promyk Solidarności” uruchomiła Centrum Integracji Społecznej „Promyk” w Potęgowie. Obecnie Ośrodek przygotowuje się do przeprowadzenia w październiku Akademii Ekonomii Społecznej – siedmiu pięciodniowych bezpłatnych cykli szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w Akademii.
Realizujemy także szereg projektów dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. W ten sposób dzięki naszym projektom powstało w regionie w ostatnich latach ponad 250 nowych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy otrzymali od nas w 2013 roku wsparcie (dotacje inwestycyjne, wsparcie pomostowe) w formie pomocy de minimis w wysokości 4 mln zł, a w 2014 roku szacujemy, że przyznamy kolejnych 7,1 mln zł. na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw.  Z naszych szkoleń i doradztwa skorzystało ponad 3000 osób.

M.B.: PARR już 17 lat zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jak wiedzie się Strefie i przedsiębiorcom Strefowym? 
M.K.: Przez ostatnie lata zwiększyliśmy obszar strefy ze 150 ha do obecnego obszaru 816 ha.  Podstrefy Słupskiej SSE zlokalizowane są w woj. pomorskim w: Słupsku, Ustce, Debrznie, Redzikowie, Wieszynie oraz Czarnem i w województwie zachodniopomorskim w: Wałczu, Szczecinku, Kaliszu Pomorskim, Polanowie, Koszalinie, Karlinie, Tychowie oraz Biesiekierzu. Nasi przedsiębiorcy to głównie polskie MSP, które stanowią około 80% przedsiębiorstw strefowych. Zagraniczni przedsiębiorcy reprezentują m.in. Cypr, Kanadę, Włochy, Szwajcarię, Portugalię, Norwegię, Danię i Szwecję. Nasi przedsiębiorcy zainwestowali 1,4 mld zł i zatrudniają 4000 pracowników. Dzięki prowadzeniu działalności w Słupskiej Strefie przedsiębiorcy mogli zrealizować i rozwinąć wiele ważnych, cennych dla regionu i całego Pomorza innowacyjnych projektów inwestycyjnych.
W I połowie 2014 roku wydaliśmy 20 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Wartość nowych projektów wynosi 765 mln zł, a nowi inwestorzy planują utworzyć 417 nowych miejsc pracy. Nowe inwestycje są wynikiem zmiany zasad pomocy publicznej, co zdopingowało inwestorów do przeanalizowania swoich planów inwestycyjnych na najbliższe lata. Zaowocowało to pozytywnymi decyzjami o przystąpieniu do realizacji kolejnych inwestycji. Potwierdza się tym samym przekonanie inwestorów, że warto inwestować w Polsce w specjalnych strefach ekonomicznych. Pozytywnie oceniamy decyzję zwłaszcza polskich MSP, którzy zdecydowali się na realizację projektów inwestycyjnych w strefie, udowadniając tym samym, że strefy ekonomiczne przyciągają nie tylko zagraniczne inwestycje, ale są również atrakcyjne dla polskich, rodzimych przedsiębiorców.
Instrument strefy jest przejrzysty dla przedsiębiorcy. Strefa, po spełnieniu określonych warunków, oferuje konkretne korzyści. Najpierw musi zainwestować, czyli zrealizować inwestycję, a następnie osiągnąć dochód, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego. To optymalne i bezpieczne  rozwiązanie, zarówno z punktu widzenia państwa, jak i przedsiębiorcy. Do tej pory nikt nie wymyślił lepszego rozwiązania niż te, jakie funkcjonują w postaci stref ekonomicznych.
Działamy na rzecz tworzenia powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców oraz inwestycji związanych z OZE. Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. przy tworzeniu klastra branży drzewnej i meblarskiej. Aktywnie dążymy do przyciągnięcia kolejnych inwestycji do regionu - „dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki”.
Prowadzimy także w ramach Słupskiej Strefy współpracę z gminami i miastami woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego w zakresie promocji terenów inwestycyjnych. Operujemy na terenach o wysokiej stopie bezrobocia sięgającej od 22,7 proc. do 26,6 proc. Dla takich gmin, strefa jest szansą na pozyskanie inwestora, zmniejszenie bezrobocia oraz rozwój infrastruktury lokalnej. Dla gminy decyzja o inwestycji oznacza nie tylko nowe miejsca pracy i szansę na zmniejszenie bezrobocia, ale przede wszystkim podnoszenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez rozwój w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. To także budowa relacji między firmami już istniejącymi na rynku z inwestorami strefowymi. Funkcjonowanie gminy i jej współpraca ze Spółkami Zarządzającymi strefami powoduje również korzyści w postaci wzrostu poziomu świadomości i wiedzy gminy na temat właściwego przygotowania oferty, sprawniejszej obsługi inwestora - zwłaszcza zagranicznego w kontekście przebrnięcia przez procedury administracyjno-prawne.

M.B.: Na czym skoncentruje swoje działania obecnie PARR? 
M.K.: Obecnie nasze działania koncentrują się na rozwoju i wchodzeniu w nowe obszary działalności. W dniu 5 czerwca 2014 roku w Słupskim Inkubatorze Technologicznym na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uruchomiliśmy Pracownię Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych. Pracownia wyposażona została w innowacyjne podzespoły automatyki, robotyki i systemy wizyjne. Powstała z myślą o przedsiębiorcach nie tylko z regionu i województwa, ale także firm z całego kraju. Usługi, jakie pracownia może świadczyć to przede wszystkim prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem sprzętu najwyższej jakości i najnowszych technologii z dziedziny automatyki i robotyki, projektowania systemów zrobotyzowanych, skanowania i analizowania wyrobów za pomocą skanera 3D i specjalistycznego oprogramowania. Unikatową na skalę Polski usługą jest wypożyczanie zrobotyzowanych stanowisk wraz z dostosowaniem i integracją ich do rozwiązań pod potrzeby firm. Pracownia to także promocja kształcenia zawodowego. Wsłuchujemy się w głosy wszystkich inwestorów zwłaszcza pod kątem pozyskiwania kadry specjalistycznej, czego przykładem jest wejście przez naszą Spółkę w nowe obszary działalności.
Prowadzimy działalność w zakresie pośrednictwa pracy i szkoleniu kadry dla przedsiębiorców. Pomagamy w wyszukaniu optymalnej lokalizacji biznesu zarówno poprzez wskazanie  ofert typu greenfield czy brownfield. Działamy z myślą o naszych przedsiębiorcach i wspieramy ich na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W trakcie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej stanowimy dla nich  zaplecze doradcze. Aktywizujemy przedsiębiorców w celu tworzenia powiązań klastrowych.
Położenie geograficzne Pomorza wraz z dostępem do portów morskich i lotniczych stanowi idealne miejsce dla inwestycji pod kątem dostępności do rynków skandynawskich i nadbałtyckich. W naszym regionie śmiało można łączyć biznes z wypoczynkiem. U nas inwestorzy mogą inwestować i mieszkać w symbiozie z naturą z dala od zgiełku metropolii. Nasz region to m.in. piaszczyste plaże z jedynymi w swoim rodzaju wędrującymi wydmami, pełne ryb jeziora oraz rzeki, czyste morskie powietrze. To elementy, które zwłaszcza dla inwestorów zagranicznych stanowią o atrakcyjności, nie tylko inwestycyjnej, naszego regionu.
Jednocześnie angażujemy się w promocję Strefy i przedsiębiorców w krajach skandynawskich i Niemczech. W tym celu realizujemy m.in. projekt pn „Inwestuj w Pomorskie 2 - Promocja atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech", w ramach którego organizujemy misje gospodarcze i wizyty studyjne do Danii, Norwegii, Szwecji oraz Niemiec. Projekt kierowany jest dla firm MŚP z województwa pomorskiego działających  w branżach ICT, odnawialne źródła energii oraz eko-technologie. Na jesieni organizujemy misje do Danii i Norwegii, w których do udziału zapraszamy  pomorskie MSP.
Jednocześnie w dalszym ciągu kontynuujemy nasze prace związane z realizacją projektów unijnych i z nadzieją patrzymy na horyzont nowego okresu finansowania unijnego 2014-2020. Już teraz przygotowujemy się do realizacji kolejnych wyzwań, dla których będziemy starali się poszukiwać finansowania zewnętrznego.

M.B.: Podsumowując, co jeszcze wchodzi w  szeroki zakres działalności PARR S. A. i jak planują Państwo przyszłość? 
M.K.: Prowadzimy również usługi doradztwa biznesowego, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy (wsparcie przedsiębiorców w poszukiwaniu i przeszkalaniu kadry pracowniczej), oraz pośrednictwa nieruchomości. Staramy się nadążać za biegnącymi potrzebami regionu. Działamy w partnerstwie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami lokalnymi oraz samorządami oraz szkołami, a także z instytucjami szczebla wojewódzkiego i rządowego, w tym: Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego, Ambasadami i WPHI, Invest In Pomerania z Gdańska, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ze Szczecina, Izbami Przemysłowo-Handlowymi, samorządami lokalnymi oraz szkołami i jednostkami naukowo-badawczymi. 
W najbliższym czasie będziemy przygotowywać nowoczesną specjalistyczną pracownię odnawialnych źródeł energii w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. W dalszym ciągu będziemy nasze działania intensyfikować na pozyskiwaniu kolejnych inwestorów Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Jednocześnie Ministerstwo Gospodarki wspólnie ze strefami ekonomicznymi planuje realizację systemowego projektu w zakresie szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Nadrzędnym celem projektu byłoby dopasowanie systemu kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, poprzez ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy pracodawcami funkcjonującymi w regionie, w tym przedsiębiorcami działającymi w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a szkołami zawodowymi, technikami i centrami kształcenia praktycznego.
Będziemy podejmować działania, które sprawią, że w naszym regionie będzie następował dalszy i stabilny wzrost społeczno-gospodarczy, w myśl zasady: „dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki”. Zachęcamy do współpracy!

M.B.: Dziękuję za rozmowę.

Wywiad został opublikowany na stronach internetowych Warsaw Business Guide

Wprowadziła: AJ