Specjalne strefy ekonomiczne zostały powołane do życia w latach 1995-98 na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst pierwotny z dnia 20 października 1994 r. - tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. POZ. 282 - pobierz.pdf) oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym m.in. rozporządzenia dot. ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 września 1997 r. z późn. zm. (Dz. U. Nr 135, poz. 905 - pobierz.pdf).

Pierwotnie Słupska SSE obejmowała grunty o powierzchni 135,87 ha, zlokalizowane w Mieście Słupsk i Gminie Słupsk. Obecnie teren Słupskiej Strefy liczy 910,1585 ha i składa się z 18 podstref inwestycyjnych - rozporządzenie włączające 18 podstrefę "Płaszewko" i zmieniające granice podstref "Redzikowo" i "Szczecinek" - pobierz.pdf.

"Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r."  (Rozporządzenie Rady Ministrów Dz. U. z 2013 r. poz. 976) - pobierz.pdf

Słupska SSE operuje na terenie dwóch województw: pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, gdzie maksymalny wskaźnik intensywności pomocy publicznej wynosi odpowiednio (wg nowej mapy pomocy publicznej na lata 2014-2020):

35% dla dużego przedsiębiorcy
45% dla średniego przedsiębiorcy
55% dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie strefy mogą korzystać ze zwolnień w podatku PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności, określonej w zezwoleniu strefowym. Wysokość zwolnienia obiliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

 

Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych:

 1. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
  tekst pierwotny z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 600)
  zmiana ustawy z dnia 28 października 2014 r. (Dz.U.  Nr 1854, 2014 r.) - pobierz.pdf
  tekst ustawy - wersja w języku angielskim - pobierz.pdf
  tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. POZ. 282 - pobierz.pdf
 2. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009r.
  tekst koncepcji - pobierz.pdf
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz związek komunalny z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1477 z późn. zm.)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  tekst rozporządzenia - wersja w języku angielskim - pobierz.pdf
  zmiana z 2010 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 79, wejście w życie z dniem 2 lutego 2010 r.)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  zmiana z 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1444) - pobierz.pdf
 4. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego - pobierz.pdf
 5. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego - pobierz.pdf
 6. Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 143) o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Art. 2) - pobierz .pdf
 7. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 4d) - pobierz .pdf

 

Klasyfikacja przedsiębiorstw

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. Definicja Przedsiębiorstw MŚP (str. 72)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 2. Definicja MŚPpobierz.pdf
 3. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej - pobierz.pdf
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 - pobierz.pdf
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)
  tekst jednolity ustawy - pobierz.pdf
 6. Elektroniczny kwalifikator MŚP ze strony Enterprise Europe Network - tutaj
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - pobierz.pdf
 8. Główny Urząd Statystyczny - Serwer Klasyfikacji - klasyfikacje PKWiUi inne - tutaj
 9. Kody CPC/CPV - Prawo Zamówień Publicznych - tutaj
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek - tutaj

 Powyższe informacje publikowane są jedynie poglądowo.

AJ

Inwestorzy SSSE