Specjalne strefy ekonomiczne zostały powołane do życia w latach 1995-98 na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst pierwotny z dnia 20 października 1994 r. - tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. POZ. 1010 - pobierz.pdf) oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym m.in. rozporządzenia dot. ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 września 1997 r. z późn. zm. (Dz. U. Nr 135, poz. 905 - pobierz.pdf).

Pierwotnie Słupska SSE obejmowała grunty o powierzchni 135,87 ha, zlokalizowane w Mieście Słupsk i Gminie Słupsk. Obecnie teren Słupskiej Strefy liczy 910,1585 ha i składa się z 18 podstref inwestycyjnych - rozporządzenie włączające 18 podstrefę "Płaszewko" i zmieniające granice podstref "Redzikowo" i "Szczecinek" - pobierz.pdf.

"Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r."  (Rozporządzenie Rady Ministrów Dz. U. z 2013 r. poz. 976) - pobierz.pdf

Słupska SSE operuje na terenie dwóch województw: pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, gdzie maksymalny wskaźnik intensywności pomocy publicznej wynosi odpowiednio (wg nowej mapy pomocy publicznej na lata 2014-2020):

35% dla dużego przedsiębiorcy
45% dla średniego przedsiębiorcy
55% dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie strefy mogą korzystać ze zwolnień w podatku PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności, określonej w zezwoleniu strefowym. Wysokość zwolnienia obiliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

 

Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych:

 1. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
  tekst pierwotny z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 600)
  tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. POZ. 1010 - pobierz.pdf
 2. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009r.
  tekst koncepcji - pobierz.pdf
 3. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego - pobierz.pdf
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego - pobierz PDF
 4. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego - pobierz.pdf
 5. Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 143) o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Art. 2) - pobierz .pdf
 6. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 4d) - pobierz .pdf

 

Klasyfikacja przedsiębiorstw

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. Definicja Przedsiębiorstw MŚP (str. 72)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 2. Definicja MŚPpobierz.pdf
 3. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej - pobierz.pdf
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 - pobierz.pdf
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)
  tekst jednolity ustawy - pobierz.pdf
 6. Elektroniczny kwalifikator MŚP ze strony Enterprise Europe Network - tutaj
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - pobierz.pdf
 8. Główny Urząd Statystyczny - Serwer Klasyfikacji - klasyfikacje PKWiUi inne - tutaj
 9. Kody CPC/CPV - Prawo Zamówień Publicznych - tutaj
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek - tutaj

 Powyższe informacje publikowane są jedynie poglądowo.

AJ

Inwestorzy SSSE