Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, mający na celu stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności stref inwestycyjnych.

Informacje o naborze

 • Termin, od którego można składać wnioski: 2 marca 2017 r.
 • Termin, do którego można składać wnioski: 5 maja 2017 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:

 • poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek, np. terenów typu „greenfield”, z zastrzeżeniem, że w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu „greenfield”,
 • zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
 • tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że obszary obejmowane strefą nie są terenami typu „greenfileld“.

W ramach Działania 1.10 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

 • prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
 • kompleksowym wyposażeniu w media,
 • modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
 • uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
 • adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

W niniejszym konkursie IZ RPO WZ przewiduje możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej RPO WZP (klik)

 

Informacje ze spotkania, które odbyło się w Karlinie (klik)

Opublikowano: 2017.02.14 MK

Aktualizacja: 2017.03.30 MK

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami