Zakres zwolnienia z opodatkowania dochodów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych określany jest w zezwoleniu poprzez odwołanie do kodów statystycznych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) lub tez Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).Co istotne, organy podatkowe w trakcie kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców strefowych na ogół szczegółowo biorą pod lupę kwestię weryfikacji rodzaju działalności z jakiej osiągane są poszczególne przychody podlegające zwolnieniu. Z jakimi ryzykami muszą liczyć się zatem inwestorzy strefowi? O tym piszemy w najnowszym wydaniu Newslettera SSE.

Dochód podlegający zwolnieniu w SSE zależy od PKWiU/PKD określonych w zezwoleniu

W praktyce więc zasadą jest, iż zwolnieniu z opodatkowania podlega wyłącznie dochód uzyskiwany z działalności prowadzonej na terenie SSE sklasyfikowanej z użyciem kodów PKWiU/PKD określonych w zezwoleniu strefowym. Co istotne, organy podatkowe w trakcie kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców strefowych na ogół szczegółowo biorą pod lupę kwestię weryfikacji rodzaju działalności z jakiej osiągane są poszczególne przychody podlegające zwolnieniu. Skuteczne zakwestionowanie, iż działalność prowadzona przez inwestora nie wpisuje się w ramy zezwolenia, prowadzi na ogół do powstania znacznych zaległości podatkowych.


Których firm szczególnie dotyczą ryzyka związane z klasyfikacją PKWiU/PKD?

Rozwój działalności gospodarczej z upływem czasu, podejmowanie przez inwestorów strefowych nowych inwestycji, w tym w szczególności zmiana oferowanych wyrobów lub usług, sprawia, że pierwotnie wydane zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE może w rezultacie nie odzwierciedlać faktycznego charakteru czynności wykonywanych na terenie strefy.

Omawiany temat może być szczególnie istotny m.in. dla, przedsiębiorców którzy:
1.oferują wyroby, których skład chemiczny uległ zmianie w okresie od uzyskania zezwolenia strefowego;
2.dokonują sprzedaży na rzecz szerokiego zakresu odbiorców z różnych branż (o grupowaniu właściwym dla danego wyrobu może decydować także jego finalne przeznaczenie);
3.sprzedają odpady powstające w toku procesu produkcyjnego;
4.prowadzą jedynie „wycinek” procesu produkcyjnego – często problematycznym tematem jest np. czy inwestor w istocie prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów wskazanych w treści zezwolenia czy odpowiednie są tu bardziej grupowania właściwe dla konfekcjonowania lub pakowania;
5.prowadzą działalność w sektorze tzw. usług nowoczesnych (czyli np. centra usług wspólnych lub centra IT) – tutaj kryteria rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi grupowaniami PKWiU często są szczególnie nieostre.
 

Jakie kroki warto podjąć?

Po pierwsze – diagnoza. Dla jej przeprowadzenia konieczne jest przeanalizowanie właściwości, budowy oraz przeznaczenia wytwarzanych wyrobów/świadczonych usług pod kątem samej klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKD), właściwych zasad metodycznych dla klasyfikacji czy też podejścia urzędów statystycznych do danego rodzaju produktów/usług.

Po drugie – leczenie. W sytuacji zidentyfikowania wyrobów, co do których pojawia się wątpliwość w temacie grupowania statystycznego, możliwych jest kilka ścieżek działania:
1.aplikowanie o klasyfikację urzędu statystycznego, mającą na celu potwierdzenie, że w istocie oferowane produkty/usługi objęte są zakresem zwolnienia.
2.próba zmiany treści zezwolenia strefowego poprzez rozszerzenie jego zakresu – w praktyce jest to procedura, w którą zaangażowane są władze Strefy jak również Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Dla jej powodzenia istotne jest w szczególności przekonanie organów, że „dodatkowe” grupowanie statystyczne jest związane z pierwotnym zakresem inwestycji będącej podstawą do uzyskania danego zezwolenia.
3.pozyskanie nowego zezwolenia strefowego, obejmującego także „dodatkowe” grupowanie statystyczne. Tutaj oczywiście istotne pozostają zamierzenia inwestycyjne przedsiębiorcy jak również nowe regulacje odnoszące się do parametrów jakie muszą spełniać poszczególne rodzaje projektów w ramach definicji tzw. „inwestycji początkowej”.

 

Informacja pochodzi z Newlsttera Deloitte ze strony:

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/newsletter-sse/klasyfikacja-pkwiu-pkd-w-zezwoleniu-strefowym.html?nc=1

AJ

 

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami