Miło nam poinformować, że Gmina Karlino, w której funkcjonuje Podstrefa Słupskiej SSE zwyciężyła w krajowym etapie Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017” i została nominowana do etapu europejskiego.

Projekt Karlino na drodze rozwoju - zgłoszony przez Gminę Karlino został nominowany do europejskiego etapu Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017” w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”.

Gmina Karlino podjęła szereg połączonych ze sobą działań mających na celu zapewnienie stabilnego rozwoju zarówno gminy, jak i funkcjonujących na jej terenie przedsiębiorstw. We współpracy z lokalnymi firmami rozpoczęła unikalny projekt kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy połączony z systemem wsparcia młodych pracowników. W efekcie otrzymano łatwą ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi, którzy maja szansę rozwijać się i zostać „na miejscu” wspierając rozwój lokalnych przedsiębiorstw ponieważ najważniejszym zasobem są ludzie.

W dniu 23 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej projekty.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości są formą uznania i wyróżnienia szczególnie cennych inicjatyw wspierających przedsiębiorczość. Zostały zainicjowane staraniem Komisji Europejskiej, która od 2006 roku organizuje kolejne edycje Konkursu. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody przyznawane są w 2017 r. w pięciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości
  • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
  • Rozwój środowiska biznesowego
  • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

Selekcja obejmuje dwa etapy. Zgłoszenia do konkursu Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości zostaną rozpatrzone tylko po przejściu wstępnych eliminacji na poziomie krajowym. Znamienite jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2017 roku.

Więcej informacji: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zwyciezcy-w-krajowym-etapie-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2017/

Opublikowano: 2017.07.06 MK