Instytucja pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła konkurs mający na celu wyłonienie operatora projektu grantowego pn. „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych” w ramach Poddziałania 1.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przewiduje się wybór jednego beneficjenta - operatora projektu grantowego, który będzie odpowiedzialny za stworzenie regionalnego systemu dofinansowania usług badawczo-rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw.

Operator będzie udzielał przedsiębiorcom grantów na pokrycie części kosztów zakupionych przez nich usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu/technologii.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 21 653 500,00 PLN, z tym że minimalna dopuszczalna wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Wnioski będzie można składać od 16 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Więcej informacji  na temat konkursu, regulamin oraz wymagane załaczniki - link.

opublikowano: 02.10.2019r., K.K.