wykres wzrostPomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie strefy w formie zwolnienia z podatku CIT lub PIT stanowi inwestycyjną pomoc regionalną. Można łączyć pomoc regionalną z różnych źródeł. Jednakże skumulowana wartość pomocy nie może przekroczyć dopuszczalnej puli określonej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Innymi źródłami i formami pomocy regionalnej, które mogą powodować kumulację pomocy regionalnej mogą być m.in.: dotacje z funduszy UE, pomoc udzielana w ramach wieloletnich programów wsparcia z budżetu państwa, pomoc z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, pomoc z budżetu urzędów pracy w zakresie refundacji wyposażenia stanowisk pracy, preferencyjne pożyczki lub kredyty bankowe; pomoc w zakresie restrukturyzacji zobowiązań i zaległości podatkowych.
Prowadzenie działalności gospodarczej z zastosowaniem zwolnień podatkowych i preferencji jest możliwe tylko po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Zezwolenie wydawane jest w imieniu Ministra Gospodarki przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Zarządzający Strefą.
Proces uzyskania zezwolenia przez inwestora realizowany jest w trybie przetargu lub rokowań. Otrzymanie zezwolenia na działalność w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiąże się ze spełnieniem przez inwestora poniższych warunków:

  • prowadzenie rodzaju działalności gospodarczej dozwolonej na terenie strefy,
  • poniesienie wydatków inwestycyjnych o wartości minimum 100 000 EURO, udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycyjnych,
  • utrzymanie inwestycji przez okres nie krótszy niż 5 lat przez dużego przedsiębiorcę od zakończenia inwestycji (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorców),
  • utrzymanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat przez dużego przedsiębiorcę (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorców).

Przedsiębiorcy, na podstawie posiadanego ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, korzystają z pomocy publicznej. Pomoc publiczna udostępniona jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy w Strefie. Maksymalny wskaźnik intensywności pomocy publicznej w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, w których operuje Słupska SSE, wynosi wg nowej mapy pomocy publicznej na lata 2014-2020 odpowiednio:   

  • 35% kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy,
  • 45% kosztów kwalifikowanych dla średniego przedsiębiorcy,
  • 55% kosztów kwalifikowanych dla małego przedsiębiorcy.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji

Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

 

Wprowadziła: AJ

Inwestorzy SSSE