Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 7/83 o pow. 1,3722 ha (KW nr SL1S/00095266/3) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, położona w Redzikowie, Gmina Słupsk (obręb 0021, Redzikowo).

Powyższa działka stanowi własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i położona są na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Redzikowo”. 

Cena wywoławcza netto: 1.358.478,00 zł

Postąpienie minimalne: 13.585,00 zł

Wadium: 135.848,00 zł

Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Nieruchomość stanowi przedmiot umowy dzierżawy zawartej do dnia 31.08.2023r.

Opis nieruchomości: działka położona jest na terenie Podstrefy „Redzikowo” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Redzikowo. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, bez ogrodzenia, bez zadrzewień i zakrzaczeń. Działka aktualnie wykorzystywana rolniczo. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej - w drodze lokalnej przylegającej do działki rozprowadzona jest sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa podłączone do gminnej infrastruktury technicznej. Na działce nie wyprowadzono uzbrojenia.

Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 13:30Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Obrońców Wybrzeża 3 w Słupsku (sala konferencyjna).  

Warunkiem nabycia nieruchomości wskazanej wyżej jest uzyskanie przez nabywcę decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018, poz. 1713 z późn. zm.). Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Obrońców Wybrzeża 3, 76-200 Słupsk) w terminie do dnia 27 grudnia 2022r. do godz. 12.00 wypełniony wniosek o wydanie decyzji o wsparciu w celu wstępnej weryfikacji projektu (załącznik 1). Uczestnik przetargu w dniu 27 grudnia 2022r. otrzyma drogą mailową informację zwrotną czy jego nowy projekt inwestycyjny kwalifikuje się do wydania decyzji o wsparciu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie nie później niż do dnia 27 grudnia 2022r. wadium wskazanego powyżej przelewem na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. W tytule przelewu należy wskazać numer działki. Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez PARR S.A. lub też gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej (umowy sprzedaży).

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Umowa sprzedaży zawarta będzie z nabywcą po uzyskaniu przez niego decyzji o wsparciu w terminie do dnia 28.02.2023r.

Przetarg zostanie unieważniony jeżeli nabywca nieruchomości nie wystąpi do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wydanie decyzji o wsparciu w terminie do dnia 13.01.2023r. Dokumentacja winna być złożona zgodnie z obowiązującym wykazem dokumentów (załącznik 2).

Nabywca zobowiązany będzie ponosić przez okres ważności decyzji o wsparciu miesięczną opłatę za świadczenie usług na rzecz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wysokość opłaty uzależniona jest od parametrów inwestycji i będzie ustalona po przedłożeniu przez nabywcę do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wypełnionego wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 593 Kodeksu cywilnego przysługiwać będzie prawo odkupu działki będącej przedmiotem przetargu w cenie sprzedaży powiększonej o koszty sprzedaży w przypadku niezrealizowania przez nabywcę inwestycji określonej w dokumentacji o wydanie decyzji o wsparciu, złożonej do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela PARR S.A. pod numerem (0-59) 840 11 74 lub +48 603 946 532.

Treść niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl , Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A. oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A.

 do pobrania:

 

 

 

 

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami