Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z zastosowaniem zwolnień podatkowych jest możliwe tylko po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie, wydanego w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki przez Zarządzającego Strefą - Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku (na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2546 z późn. zm. pobierz.pdf, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - pobierz PDF).

Przetargi łączne oraz rokowania podejmowane są na podstawie publicznego zaproszenia. Zarządzający zaprasza do przetargu łącznego lub rokowań, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej Strefy w języku polskim oraz w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie i nabycie prawa do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy Zarządzający przeprowadza przetarg łączny. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji.

L.P. Działania Podmiot Czas realizacji
1.

Zgłoszenie Inwestora (określenie podstawowych założeń planowanego przedsięwzięcia).

Inwestor pierwszy dzień
2. Rozmowy Zarzdzającego Strefą z Inwestorem w celu określenia szczegółów inwestycji i lokalizacji.
PARR/ Inwestor
drugi dzień
3. Publiczne zaproszenie do przetargu łącznego (nabycie nieruchomości + zezwolenie)/ rokowań (zezwolenie).
PARR
trzeci dzień
4.

Nabycie "Specyfikacji istotnych warunków przetargu/rokowań" przez Inwestora. Przygotowanie i przedłożenie oferty do przetargu/rokowań wg instrukcji zawartej w "Specyfikacji..." oraz wpłata wadium przez Inwestora.

Inwestor conajmniej 21 dni od dnia ogłoszenia procedury przetargowej/rokowań
5. Negocjacje z Komisją Przetargową/ Rokowań. Komisja/ Inwestor termin ustalony w ogłoszeniu
6.

Podpisanie protokołu z przetargu/rokowań oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Słupskiej SSE.

PARR/ Inwestor -
7. W przypadku przetargu łącznego - zakup nieruchomości i realizacja procesu inwestycyjnego przez Inwestora
PARR/
Inwestor
-
RAZEM: do 2 miesięcy*


* W przypadku konieczności wydzielenia nieruchomości (podziału lub scalenia nieruchomości pod potrzeby Inwestora) procedura przetargu łącznego może się wydłużyć do ok. 4 miesięcy.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z zastosowaniem zwolnień podatkowych jest możliwe tylko po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie, wydanego w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki przez Zarządzającego Strefą - Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku (na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2546 z późn. zmpobierz.pdf).
Rokowania/przetargi łączne podejmowane są na podstawie publicznego zaproszenia. Zarządzający zaprasza do rokowań/przetargów łącznych, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej Strefy w języku polskim oraz w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie i nabycie prawa do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy Zarządzający przeprowadza przetarg łączny.

 Szczegółowy opis procedury inwestowania w SSSE - przetarg

 

 1. Przedsiębiorca zainteresowany podjęciem działalności gospodarczej w Słupskiej SSE powinien złożyć wstępną deklarację, w której określi podstawowe dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia i powierzchnię terenu, na którym będzie ono realizowane. Deklaracja wstępna inwestora powinna zawierać m.in.: branżę i podstawowe wyroby lub usługi, które mają być wytwarzane na terenie strefy (wg PKWiU), planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej, planowaną ilość utworzenia nowych miejsc pracy, wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych, powierzchnię gruntu niezbędnego dla realizacji przedsięwzięcia gospodarczego oraz szacunkowe zapotrzebowanie na media techniczne – woda, gaz, energia elektryczna, ścieki.
 2. Na podstawie w/w deklaracji Zarządzający Słupską SSE przedstawia przedsiębiorcy propozycję lokalizacji inwestycji na obszarze odpowiadającym jego potrzebom.
 3. Kolejnym etapem jest wymiana informacji pomiędzy inwestorem a Zarządzającym Słupską SSE dotyczących planowanego w Strefie przedsięwzięcia gospodarczego oraz uzgodnienie parametrów infrastruktury technicznej z odpowiednimi gestorami mediów technicznych.
 4. Przedsiębiorca składa "Zgłoszenie inwestora" w siedzibie Zarządzającego Strefą, które jest konieczne do wszczęcia procedury przetargowej. Formularz "Zgłoszenia inwestora" przedsiębiorca otrzymuje od Zarządzającego SSSE.
 5. Zarządzający SSSE rozpoczyna prace mające na celu przygotowanie nieruchomości dla oferenta: dokonuje ewentualnego podziału lub scalenia nieruchomości, wspiera przedsiębiorcę w kontaktach z gestorami mediów technicznych.
 6. Kolejnym etapem jest ogłoszenie przez Zarządzającego SSSE zaproszenia do przetargu łącznego (wydanie zezwolenia + sprzedaż nieruchomości w Strefie) przez opublikowanie go w ogólnopolskiej prasie codziennej. Każda nieruchomość stanowi odrębny przedmiot przetargu łącznego. Nieruchomością może być jedna lub jednocześnie kilka działek gruntowych.
 7. Po ukazaniu się zaproszenia do przetargu przedsiębiorcy zainteresowani uczestniczeniem w przetargu nabywają odpłatnie od Zarządzającego SSSE "Specyfikację istotnych warunków przetargu". Specyfikacja stanowi podstawę do sporządzenia oferty. 
 8. Aby przystąpić do przetargu przedsiębiorca powinien złożyć ofertę w języku polskim, zawierającą wszystkie dokumenty określone w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu", w tym m.in.: biznes plan przedsięwzięcia gospodarczego, zaświadczenia z ZUS i US. Niezbędnym wymogiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdej nieruchomości i określona w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu".
 9. Przetarg przeprowadza się, gdy ofertę złożył przynajmniej jeden oferent. W imieniu Zarządzającego SSSE przetarg przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 4-osobowym. Komisja ocenia oferty wg kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2546 z późn. zm - pobierz.pdf). Zakończenie przetargu następuje z chwilą ustalenia warunków prowadzenia planowanej działalności gospodarczej i zapłacenia przez oferenta ceny (lub pierwszej raty, jeżeli w przetargu ustalono płatność w ratach) za udostępnianą nieruchomość.
 10. Zarządzający Strefą udziela oferentowi zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE na warunkach wynegocjowanych w czasie przetargu. Zezwolenie wydawane jest na ściśle określony czas, tj. do 31.12.2026 roku. Przed jego udzieleniem, cudzoziemiec lub spółka kontrolowana przez osobę zagraniczną musi otrzymać zezwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości - dotyczy cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Ostatnim etapem jest udostępnienie nieruchomości inwestorowi, które następuje w drodze nabycia przez niego prawa własności sporządzonego w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej.

 

Szczegółowy opis procedury inwestowania w SSSE - rokowania

 1. Przedsiębiorca zainteresowany podjęciem działalności gospodarczej w Słupskiej SSE powinien złożyć deklarację, w której określi podstawowe dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia i wskaże nieruchomość, na której będzie ono realizowane. Deklaracja wstępna inwestora powinna zawierać m.in.: branżę i podstawowe wyroby lub usługi, które będą wytwarzane na terenie strefy (wg PKWiU), planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej, planowaną ilość utworzenia nowych miejsc pracy oraz wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych.
 2. Kolejnym etapem jest wymiana informacji pomiędzy inwestorem a Zarządzającym Słupską SSE dotyczących planowanego w Strefie przedsięwzięcia gospodarczego oraz uzgodnienie przebiegu procedury rokowań.
 3. Przedsiębiorca składa "Zgłoszenie inwestora" w siedzibie Zarządzającego Strefą, które jest konieczne do wszczęcia procedury rokowań. Formularz "Zgłoszenia inwestora" przedsiębiorca otrzymuje od Zarządzającego SSSE.
 4. Kolejnym krokiem jest ogłoszenie przez Zarządzającego SSSE zaproszenia do rokowań (wydanie zezwolenia dla przedsiębiorcy, który już posiada nieruchomość objętą statusem Słupskiej SSE) przez opublikowanie go w ogólnopolskiej prasie codziennej.
 5. Po ukazaniu się zaproszenia do rokowań, przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w rokowaniach nabywają odpłatnie od Zarządzającego SSSE "Specyfikację istotnych warunków rokowań". Specyfikacja stanowi podstawę do sporządzenia oferty do rokowań. Przedsiębiorcy, którzy dokonali jednokrotnego zakupu Specyfikacji zwolnieni są z obowiązku jej wykupu. 
 6. Aby przystąpić do rokowań przedsiębiorca powinien złożyć ofertę w 2 egzemplarzach w języku polskim, zawierającą wszystkie dokumenty określone w "Specyfikacji istotnych warunków rokowań", w tym biznes plan przedsięwzięcia gospodarczego, zaświadczenia z ZUS i US.
 7. Rokowania przeprowadza się, gdy ofertę złożył przynajmniej jeden oferent. W imieniu Zarządzającego SSSE rokowania przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 4-osobowym. Komisja ocenia oferty wg kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2546 z późn. zm - pobierz.pdf). Zakończenie rokowań następuje z chwilą ustalenia warunków prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.
 8. Zarządzający Strefą udziela oferentowi zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE na warunkach wynegocjowanych w czasie rokowań. Zezwolenie wydawane jest na ściśle określony czas, tj. do 31.12.2026 roku. Przed jego udzieleniem, cudzoziemiec lub spółka kontrolowana przez osobę zagraniczną musi otrzymać zezwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości - dotyczy cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Po wydaniu przedsiębiorcy zezwolenia inwestor przeprowadza proces inwestycyjny w Strefie.

Wprowadziła: AJ

Inwestorzy SSSE