Wsparcie w ramach PSI

Przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji na w/w obszarze mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

 • Forma wsparcia: zwolnienie z CIT lub PIT
 • Przedmiot wsparcia: nowa inwestycja, rozumiana jako:
  • utworzenie nowego zakładu, 
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
  • wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład, 
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.
 • Koszty kwalifikowane: nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników
 • Maksymalny poziom wsparcia (intensywność pomocy regionalnej w obszarze SSSE:
Wielkość przedsiębiorstwa
Woj. Zachodniopomorskie
Woj. Pomorskie 
Woj. Wielkopolskie
Duże
40%
30%
25%
Średnie
50%
40%
35%
Małe i mikro
60%
50%
45%
 • Organ wydający decyzję: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzający obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Ważność decyzji o wsparciu: 10 lub 12 lat  i 15 lat dla inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej
  Okres obowiązywania decyzji o wsparciu od dnia jej wydania wynosi 10 lat w woj. wielkopolskim, 12 lat w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Na terenach tzw. podstref decyzja ważna jest 15 lat.

Warunki uzyskania wsparcia:

 • Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które należy ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe.

  Kryteria ilościowe są uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja. Najniższe wymagane koszty są w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

 Powiat
Stopa bezrobocia
Porównanie stopy bezrobocia w powiecie do stopy bezobocia w Polsce
Duży przedsiębiorca [mln PLN]
Średni przedsiębiorca [mln PLN]
Mały przedsiębiorca, sektor usług [mln PLN]
Mikro przedsiębiorca [mln PLN]
 bytowski*
9,1%
178%
 20 lub 10
 2 lub 1
 1 lub 0,5
0,4 lub 0,2
 człuchowski
9,7%
190%
20
2
 1
0,4
kościerski
6,9%
135%
40
4
2
0,8
lęborski*
9,9%
194%
20
2 lub 1
1 lub 0,5
0,4 lub 0,2
słupski*
7,50%
147%
40 lub 10
4 lub 1
2 lub 0,5
0,8 lub 0,2
m. Słupsk*
3,60%
71%
10
1
0,5
0,2
białogardzki*
16,10%
316%
 10
 1
 0,5
 0,2
drawski
11,0%
216%
 15
 1,5
 0,75
 0,3
kołobrzeski
1,4%
27%
 100
10
5
2
m. Koszalin
4,4%
86%
80
8
4
 1,6
koszaliński
10,6%
208%
 15
1,5
 0,75
 0,3
sławieński
12,50%
245%
 15
 1,5
 0,75
 0,3
szczecinecki
14,2%
278%
 10
 1
 0,5
 0,2
świdwiński*
12,7%
249%
 15 lub 10
 1,5 lub 1
 0,75 lub 0,5
 0,3 lub 0,2
wałecki*
8,1%
159%
 40 lub 10
 4 lub 1
 2 lub 0,5
 0,8 lub 0,2
złotowski*
4,3%
84%
 80 lub 10**
 8 lub 1
 4 lub 0,5
 1,6 lub 0,2

*W miastach średnich  tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach bezpośrednio sąsiadujących z tymi miastami wymagany poziom nakładów inwestycyjnych jest obniżony (patrz drugą wartość w komórce). Wartości zmienne na podstawie rocznego sprawozdania wg obwieszczenia Prezesa GUS (stan na dzień 30 czerwca 2023 roku, na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2023r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów).

**W przypadku inwestycji dużego przedsiębiorcy na terenie województwa wielkopolskiego nowa inwestycja może dotyczyć tylko inwestycji na rzecz nowej działalności gospodarczej (założenie nowego zakładu lub dywersyfikacja działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności)

 • Kryteria jakościowe
  Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 13 pkt dla projektu przemysłowego i 12 dla usługowego. Wymagane minimum dla inwestycji realizowanych na terenie województw: zachodniopomorskiego wynosi 5 pkt, pomorskiego 6 pkt oraz wielkopolskiego to 6 pkt.
GrupaPktSektor przemysłowySektor usług*
Zrównoważony rozwój gospodarczy1Inwestycja w projekty wspierające branże (z następujących sektorów strategicznych: żywności wysokiej jakości; środków transportu; profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych; lotniczo-kosmicznego; produktów higienicznych; leki i wyrobów medycznych; maszynowego; odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw; ekobudownictwa; usług specjalistycznych; specjalistycznych usług teleinformatycznych)
2Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
3Tworzenie powiązań regionalnych
4Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji
5Inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy przyłączeniowej co najmniej 15% większej niż wynikająca z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
6Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
7  Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
8  Posiadanie statusu MŚP
Zrównoważony rozwój społeczny9Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnieniaUtworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
10Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
11Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia
12Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
13Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
 • Przykład wyliczenia wysokości pomocy publicznej
  Wartość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów (kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników). Przykład dla inwestycji w woj. pomorskim:
Koszty kwalifikowane inwestycji
Intenstywność pomocy
Wielkość przedsiębiorstwa
Limit zwolnienia
10 mln EUR
30%
Duży
3 mln
10 mln EUR
40%
Średni
4 mln
10 mln EUR
50%
Mikro, Mały
5 mln
 • Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem:
  I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0 × C), gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  • I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
  • R – maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym będzie zlokalizowany duży projekt inwestycyjny,
  • B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro, a nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,
  • C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.
 • Kwalifikowana działalność gospodarcza – na jaką działalność można wydać decyzję o wsparciu?

Uzyskanie ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nie są dostępne dla każdej działalności gospodarczej. Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu – określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.). Dochody uzyskane z działalności gospodarczej objętej kodem/kodami PKWiU wymienione w wydanej decyzji o wsparciu podlegają zwolnieniu. Działalność, która nie jest wpisana do decyzji o wsparciu podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wg obowiązujących przepisów.

Rodzaje działalności objęte wsparciem m.in.:

 • Produkcja (poza niektórymi wyłączeniami);
 • Usługi produkcyjne;
 • Działalność badawczo-rozwojowa;
 • Nowoczesne usługi biznesowe.
 • Jak sprawdzić wielkość przedsiębiorstwa?

Status przedsiębiorstwa determinuje wysokość przysługującej pomocy. Poniżej przedstawiony został sposób weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa:

Kategoria przedsiębiorstwa 
Liczba osób zatrudnionych – roczne jednostki robocze (RJR) 
Roczny obrót
Całkowity bilans roczny
Mikro
≤ 2 mln EUR
≤ 2 mln EUR
Małe
≤ 10 mln EUR
≤ 10 mln EUR
Średnie
≤ 50 mln EUR
≤ 43 mln EUR
Duże
≥ 250
> 50 mln EUR
> 43 mln EUR

Poza powyższym niezwykle istotnym elementem określenia statusu przedsiębiorstwa jest analiza powiązań z innymi podmiotami, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. Definicja Przedsiębiorstw MŚP (str. 70) – link

Solverwp- WordPress Theme and Plugin