Ulgi podatkowe

Przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji na w/w obszarze mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

 • Forma wsparcia: zwolnienie z CIT lub PIT
 • Przedmiot wsparcia: nowa inwestycja, rozumiana jako:
  • utworzenie nowego zakładu, 
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
  • wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład, 
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.
 • Koszty kwalifikowane: nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników
 • Maksymalny poziom wsparcia (intensywność pomocy regionalnej w obszarze SSSE:
 • Wielkość
  przedsiębiorstwa
  Województywo
   Zachodniopomorskie
    Województwo
  Pomorskie 
    Województwo
  Wielkopolskie
  Duże 40%
  30% 25%
  Średnie 50% 40% 35%
  Małe i mikro 60% 50% 45%
 • Organ wydający decyzję: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzający obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Ważność decyzji o wsparciu: 10 lub 12 lat  i 15 lat dla inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej
  Okres obowiązywania decyzji o wsparciu od dnia jej wydania wynosi 10 lat w woj. wielkopolskim, 12 lat w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Na terenach tzw. podstref decyzja ważna jest 15 lat.

Warunki uzyskania wsparcia:

 • Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które należy ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe.

  Kryteria ilościowe są uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja. Najniższe wymagane koszty są w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

 •  Powiat Stopa bezrobocia Porównanie stopy bezrobocia w powiecie do stopy bezobocia w Polsce Duży przedsiębiorca [mln PLN]
  Średni przedsiębiorca [mln PLN]
  Mały przedsiębiorca, sektor usług [mln PLN]
  Mikro przedsiębiorca [mln PLN]
  województwo pomorskie
   bytowski*  9,1% 178%  20 lub 10  2 lub 1
   1 lub 0,5 0,4 lub 0,2
   człuchowski  9,7% 190% 20 2  1 0,4
  kościerski  6,9% 135% 40 4 2 0,8
  lęborski*  9,9% 194% 20 2 lub 1 1 lub 0,5
  0,4 lub 0,2
  słupski* 7,5% 147% 40 lub 10 4 lub 1
  2 lub 0,5
  0,8 lub 0,2
  Miasto Słupsk*
  3,6% 71% 10 1 0,5 0,2
  województwo zachodniopomorskie
  białogardzki* 16,1% 316%  10  1  0,5  0,2
  drawski  11,0% 216%  15  1,5  0,75  0,3
  kołobrzeski  1,4% 27%  100 10 5 2
  Miasto Koszalin  4,4% 86% 80 8 4  1,6
  koszaliński  10,6% 208%  15 1,5  0,75  0,3
  sławieński 12,5% 245%  15  1,5  0,75  0,3
  szczecinecki  14,2% 278%  10  1  0,5  0,2
  świdwiński*  12,7% 249%  15 lub 10  1,5 lub 1
   0,75 lub 0,5  0,3 lub 0,2
  wałecki*  8,1% 159%  40 lub 10  4 lub 1
   2 lub 0,5  0,8 lub 0,2
  województwo wielkopolskie
  złotowski*  4,3% 84%  80 lub 10**  8 lub 1
   4 lub 0,5  1,6 lub 0,2

*W miastach średnich  tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach bezpośrednio sąsiadujących z tymi miastami wymagany poziom nakładów inwestycyjnych jest obniżony (patrz drugą wartość w komórce). Wartości zmienne na podstawie rocznego sprawozdania wg obwieszczenia Prezesa GUS (stan na dzień 30 czerwca 2023 roku, na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2023r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów).

**W przypadku inwestycji dużego przedsiębiorcy na terenie województwa wielkopolskiego nowa inwestycja może dotyczyć tylko inwestycji na rzecz nowej działalności gospodarczej (założenie nowego zakładu lub dywersyfikacja działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności)

 • Kryteria jakościowe
  Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 13 pkt dla projektu przemysłowego i 12 dla usługowego. Wymagane minimum dla inwestycji realizowanych na terenie województw: zachodniopomorskiego wynosi 5 pkt, pomorskiego 6 pkt oraz wielkopolskiego to 6 pkt.

 

Grupa Pkt Sektor przemysłowy
Sektor usług*
Zrównoważony rozwój gospodarczy
1 Inwestycja w projekty wspierające branże (z następujących sektorów strategicznych: żywności wysokiej jakości; środków transportu; profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych; lotniczo-kosmicznego; produktów higienicznych; leki i wyrobów medycznych; maszynowego; odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw; ekobudownictwa; usług specjalistycznych; specjalistycznych usług teleinformatycznych)
lub wpisującą się w inteligentne specjalizacje danego województwa.
2 Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
3 Tworzenie powiązań regionalnych
4 Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji
5 Inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy przyłączeniowej co najmniej 15% większej niż wynikająca z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
6 Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
7   Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
8   Posiadanie statusu MŚP
Zrównoważony rozwój społeczny 9 Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia
Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
10 Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
11 Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia
12 Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
13 Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

 

 • Przykład wyliczenia wysokości pomocy publicznej

Wartość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów (kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników). Przykład dla inwestycji w woj. pomorskim:

 

Koszty kwalifikowane inwestycji Intenstywność pomocy
Wielkość przedsiębiorstwa
Limit zwolnienia
10 mln EUR
30% Duży 3 mln
40% Średni 4 mln
50% Mikro, Mały
5 mln

 

Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem:
I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0 × C), gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
 • R – maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym będzie zlokalizowany duży projekt inwestycyjny,
 • B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro, a nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,
 • C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

 • Kwalifikowana działalność gospodarcza – na jaką działalność można wydać decyzję o wsparciu?

Uzyskanie ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nie są dostępne dla każdej działalności gospodarczej. Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu - określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.). Dochody uzyskane z działalności gospodarczej objętej kodem/kodami PKWiU wymienione w wydanej decyzji o wsparciu podlegają zwolnieniu. Działalność, która nie jest wpisana do decyzji o wsparciu podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wg obowiązujących przepisów.

Rodzaje działalności objęte wsparciem m.in.:

 • Produkcja (poza niektórymi wyłączeniami);
 • Usługi produkcyjne;
 • Działalność badawczo-rozwojowa;
 • Nowoczesne usługi biznesowe.
 • Jak sprawdzić wielkość przedsiębiorstwa?

Status przedsiębiorstwa determinuje wysokość przysługującej pomocy. Poniżej przedstawiony został sposób weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa:

Kategoria przedsiębiorstwa  Liczba osób zatrudnionych – roczne jednostki robocze (RJR)  Roczny obrót Całkowity bilans roczny
Mikro < 10 ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR
Małe < 50 ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR
Średnie < 250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR
Duże ≥ 250 > 50 mln EUR > 43 mln EUR


Poza powyższym niezwykle istotnym elementem określenia statusu przedsiębiorstwa jest analiza powiązań z innymi podmiotami, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. Definicja Przedsiębiorstw MŚP (str. 70) - link

W celu zweryfikowania projektu inwestycyjnego zapraszamy do kontaktu z nami: tel. 59 840 11 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami