Baner 1-PL-misja-dania D

 

NABÓR NA MISJĘ GOSPODARCZĄ PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA EKOTECHNOLOGII W ROLNICTWIE
DO DANII W TERMINIE 24-27 LISTOPADA* 2014 R.

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs dla małych i średnich przedsiębiorców z województwa pomorskiego na udział w wyjazdowej misji gospodarczej do Danii z sektora ekotechnologii w rolnictwie w terminie 24-27 listopada* 2014 r.


Misja jest organizowana przez Pomorską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „INWESTUJ W POMORSKIE II – Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 1 – Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie: 1.6 Promocja gospodarcza regionu, poddziałanie: 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.


W ramach misji zaplanowany jest udział: w targach Agromek 2014 w Herning, , w tym spotkania z firmami, rozmowy B2B, a także wizyty studyjne do branżowego parku naukowo-technologicznego i/lub centra badawczo-rozwojowego oraz do firm.

Dla uczestników misji przygotowane zostaną warsztaty przedwyjazdowe, których główną tematyką będzie wzmocnienie aktywności międzynarodowej poprzez ukazanie różnic kulturowych w biznesie oraz specyfiki rynku duńskiego.


Zgodnie Regulaminem Uczestnictwa nabór skierowany jest do MŚP mających siedzibę w woj. pomorskim, spełniających kryteria udziału. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej otrzymują częściowe dofinansowanie w ramach pomocy de minimis.

Językiem wyjazdowym misji, w którym prowadzone będą spotkania jest język angielski.


Liczba firm objętych wsparciem: 5


Zasady zgłaszania uczestnictwa:

Dokumenty w zamkniętej kopercie należy przesłać korespondencyjnie (pocztą / kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:


Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
z dopiskiem na kopercie Rekrutacja INWESTUJ W POMORSKIE II – Dania EKOTECHNOLOGIE
Wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń **10 października 2014 (poprzednie wydłużanie do dnia7 października 2014 r.)

W przypadku skorzystania z poczty elektronicznej konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgłoszenie elektroniczne należy wysłać na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa, w tym pojedyncze strony zaparafowane, a kserokopie prawidłowo poświadczone za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa musi wynikać z dostarczonych dokumentów.

Decyduje data i godzina wpływu do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Formularze uczestnictwa złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


Organizator Misji (PARR) zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia i złożenia dodatkowych wyjaśnień i informacji dot. profilu firmy, jej charakterystyki działalności i potencjału.

W Misjach może wziąć udział kilku przedstawicieli reprezentujących jednego przedsiębiorcę, przy czym wsparcie w ramach projektu otrzyma jedna osoba z danej firmy, a koszt pozostałych osób zostanie pokryty przez przedsiębiorcę we własnym zakresie.

Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru:

Lista przedsiębiorstw
zakwalifikowanych do udziału w Misji zostanie umieszczona na stronie internetowej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (www.parr.slupsk.pl) niezwłocznie po dokonaniu oceny przez komisję oceniającą. Formularze zgłoszeniowe będą oceniane na bieżąco po ustaleniu terminu posiedzenia komisji oceniającej.


Informacje o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji oraz ramowy program tej Misji zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez przedsiębiorcę w Formularzu Uczestnictwa.

Firmy, które nie zakwalifikują się do udziału w misji ze względu na brak miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową. Mogą one wziąć w niej udział na własny koszt bez ubiegania się o uzyskanie dofinansowania. W przypadku decyzji o udziale na koszt własny firma zostanie wykreślenia z listy rezerwowej.

Firmy, które nie spełnią kryteriów wejścia mogą ponownie złożyć nowe zgłoszenie zawierające uzupełnione braki nie później niż w terminie nadsyłania zgłoszeń.


Firmy, które nie zakwalifikują się do w/w konkursu mogą wziąć udział w misji na własny koszt. W tym celu niezbędne jest omówienie z organizatorem misji terminu zgłoszeń, zakresu i oszacowanie kosztów udziału.

Z przedsiębiorcami zakwalifikowanymi do udziału w Misji gospodarczej, najpóźniej do dnia 12 września br., zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu uczestnictwa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 10.Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 59 840 11 73

* Termin może ulec zmianie o +/- 1 dzień i jest zależny od czynników logistycznych. O zmianie terminu przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji zostaną niezwłocznie powiadomieni.
**W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu rekrutacji.

 


Partronat misji:

 Logo WPHI Kopenhaga

   


Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa z dnia 18.07.2014 r. .pdf

Zał. 1 Formularz uczestnictwa .doc aktualizacja (charakterystyka przedsiębiorstwa po polsku i angielsku)

Zał. 2 Kryteria rekrutacji .pdf aktualizacja (charakterystyka przedsiębiorstwa po polsku i angielsku)

Zał. 3 Sprawozdanie merytoryczne .docx

Zał. 4 Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis .pdf

Zał. 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .docx

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis .docx

Zał. 7 Oświadczenie o braku konieczności skladania sprawozdania Z-06 .docx

Zał. 8 Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 8a do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 8b do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 8c do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 8d do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 9 Oświadczenie o zawarciu kontraktów handlowych .docx

Zał. 10 Wzór umowy .pdf


Celem projektu jest promocja i wsparcie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej woj. Pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech. Projekt zakłada organizację 5 wyjazdowych zagranicznych misji gospodarczych do krajów Skandynawii (Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia) oraz Niemiec. Branże priorytetowe: ICT, odnawialne źródła energii oraz ekotechnologie.

W trakcie wyjazdów planowane są udziały w targach, organizacja spotkań B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami klastrów i parków technologicznych. Dla zrekrutowanych przedsiębiorców zorganizowane zostaną również warsztaty przedwyjazdowe, których główną tematyką będzie wzmocnienie aktywności międzynarodowej poprzez ukazanie różnic kulturowych w biznesie oraz specyfiki rynków w krajach docelowych.

Zapraszamy przedsiębiorców z Pomorza do udziału w projekcie!

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu:
Tel: 59 840 11 73
Fax: 59 841 32 61
E-mail: invest@parr.slupsk.pl

Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na Facebook'u: facebook.com/SlupskSEZ 

 

Osoby kontaktowe:
Bartosz Świtała, Kierownik Projektu – kom. 604 450 206, bartek@parr.slupsk.pl
Marcin Ingielewicz, Koordynator ds. Organizacji i Promocji, marcin.ingielewicz@sit.slupsk.pl

Patronat honorowy:

jasne-poziom-eng jpeglogo MarshalPomorskie h70logo NorwegianEmbassy h70logo MPG h70invest in Poland 70

Nasi partnerzy:

 logo investinpomerania h70logo wphi-en h70

loga eu

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 1 – Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie: 1.6 Promocja gospodarcza regionu
Poddziałanie: 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.


SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami