W momencie tworzenia w 1997 roku Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmowała grunty o powierzchni 135,87 ha, zlokalizowane w Mieście Słupsk i Gminie Słupsk. Statusem Słupskiej SSE objętych jest 910,1585 ha, na które składa się 18 podstref inwestycyjnych. Tereny objęte statusem strefy funkcjonują do dnia 31 grudnia 2026r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. 2018, poz. 1698) teren całego kraju został objęty programem Polska Strefa Inwestycji. Obszar pozostający we właściwości Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego (5 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu), zachodniopomorskiego (8 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu) oraz wielkopolskiego (1 powiat). Obszar działania Zarządzającego SSSE to zachodnia część województwa pomorskiego (NUTS 3: podregiony słupski i chojnicki), wschodnia część województwa zachodniopomorskiego (NUTS 3: podregiony koszaliński i szczecinecko-pyrzycki) oraz jeden powiat zlokalizowany na północy województwa wielkopolskiego (NUTS 3: podregion pilski).

Obecnie przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji na w/w obszarze mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy. Więcej na temat Polskiej Strefy Inwestycji ...

 

Regulacje dotyczące funkcjonowania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - dla terenów 18 podstref (do końca 2026r.)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2014 poz. 1659) - link
Rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2013 poz. 836) w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2013 poz. 976),  zmiana z dnia 9 maja 2016 r. (Dz. U. Poz. 712, 2016) - link

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2064) - link

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 158, poz. 1249) - link 

Regulamin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 15 stycznia 2010r. - link

Powyżej zawarte informacje prezentujemy jedynie w celach poglądowych.

Wprowadziła: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami